รายละเอียดหลักสูตรปริญญาเอก

ลำดับ ชื่อหลักสูตร ดาวน์โหลด
1 หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาธุรกิจและทรัพยากรมนุษย์ (X-DBR) Download
2 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ (DIOP) Download
3 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ ปรับปรุง พ.ศ. 2558 ( DIOP 2557 มคอ.2 ) Download
4 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2558) Download
5 ประมาณการค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร (ภาคปกติ) Download
6 ประมาณการค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร (ภาคพิเศษ) Download
7 รายละเอียดหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2558) Download
8 ขั้นตอนการจัดทำวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ Download
9 มคอ. 3 ภาคการศึกษาที่ 2/60 (สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ) Download
10 รายนามอาจารย์ประจำหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ Download
11 ปรัชญาและผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ (DIOP) Download
12 มคอ. 3 ภาคการศึกษาที่ 1/2561 (สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ) Download
13 มคอ. 3 ภาคการศึกษาที่ 2/2561 (สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ) Download
14 มคอ. 3 ภาคการศึกษาที่ 1/2561 (สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ) Download
15 มคอ.3 ป.เอก จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ 1-2561 Download
16 มคอ.3 ป.เอก จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ 2-2561 Download