วารสารศิลปศาสตร์ประยุกต์

    

 รูปภาพปก

ลำดับ ชื่อเรื่อง(ผู้แต่ง) ดาวน์โหลด
1 ความสัมพันธ์ระหว่างความเชื่อที่ผิดเกี่ยวกับการลงโทษทางร่างกาย กับพฤติกรรมก้าวร้าวในนักศึกษา
หัตถพันธ์ วงชารี
Fulltext
2 ปัจจัยทางจิตวิทยาที่ส่งผลต่อภาวะหมดไฟในการทำงานของพนักงานการเคหะแห่งชาติ
อิษฎา เจตินัย รังสิมา หอมเศรษฐี และ มณฑิรา จารุเพ็ง
Fulltext
3 ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการออมแรงทางสังคมของพนักงานบริษัท ผลิตอาหารพร้อมรับประทานแห่งหนึ่งในจังหวัดปทุมธานี
จิตราภรณ์ อินธนู รังสิมา หอมเศรษฐี และ มณฑิรา จารุเพ็ง
Fulltext
4 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์บนหลังคาของโรงงานอุตสาหกรรมในเขตพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
ธานทัต เอี่ยมทา และ นิภา นิรุตติกุล
Fulltext
5 An Effect of Word Repetitions on Thai Student’s Vocabulary Learning
Nathaya Un-udom
Fulltext
6 การศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยที่มีผลต่อการกลับมาซื้อซ้ำเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายออนไลน์ ของเจ็นเนอร์เรชั่นวาย ในประเทศไทย
ธนัชชา คงสง
Fulltext
7 การพัฒนาคู่มือเพื่อสร้างการตระหนักรู้ในตนเองของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
เบญจวรรณ บุณยะประพันธ์
Fulltext
8 Mapping the K-StEP Test Scores to the TOEIC Test Scores Based on the Common European Framework of Reference (CEFR)
Ngamthip Wimolkasem Tiwaporn Kongsom Supalak Nakhornsri Pongpat Pantanahiran Thanyaporn Sangwirach Challika Mahaphuntong Korakot Kamkaew Valaikorn Charoensuk and Ponsawan Suphasri
Fulltext
9 การสื่อสารความหมายในการ์ตูนแอปพลิเคชัน เรื่อง ศรีธนญชัย เจ้าปัญญา
วิเชษฐชาย กมลสัจจะ
Fulltext
10 นักจิตวิทยาการปรึกษาตามรอยศาสตร์แห่งพระราชาสู่การประกอบวิชาชีพ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
วรางคณา โสมะนันทน์ และ วิลาสินี ฝนดี
Fulltext