วารสารศิลปศาสตร์ประยุกต์

    

 รูปภาพปก

ลำดับ ชื่อเรื่อง(ผู้แต่ง) ดาวน์โหลด
1 ภาวะผู้นำที่เป็นแบบอย่างของผู้บริหาร และการรับรู้บรรยากาศขององค์กร ที่มีผลต่อการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของกรมการสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ
รัฐวิชญ์ อัครพิมพ์วรา และ ดวงพร พุทธวงค์
Fulltext
2 ความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะหลักขององค์การ บรรยากาศองค์การ และภาวะผู้นำ การเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ ของบริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง
จารุภัทร เจียงวงศ์ อริสา สำรอง พีสสลัลฌ์ ธำรงศ์วรกุล และ ณัชชามน เปรมปลื้ม
Fulltext
3 รูปแบบการถ่ายทอดความรู้ในอุตสาหกรรมสิ่งทอเพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ตลอดชีวิต
นิสสรณ์ บำเพ็ญ
Fulltext
4 ความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะหลักขององค์การ การรับรู้การสนับสนุน จากองค์การกับประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัทสหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
สุพินทิพย์ ดุลยคง อริสา สำรอง ณัชชามน เปรมปลื้ม และ พีสสลัลฌ์ ธำรงศ์วรกุล
Fulltext
5 ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะหมดไฟและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในมหาวิทยาลัย
เหมือนขวัญ จรงค์หนู และ นนทิรัตน์ พัฒนภักดี
Fulltext
6 การศึกษาการปรับตัวต่อสภาวะเศร้าโศกจากการสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รัก: กรณีศึกษาผู้ที่มีประสบการณ์การสูญเสียในเขตดินแดง กรุงเทพมหานคร
สมฤดี สุทธิกุล และ ธัมมัฏฐิตตา อยู่เจริญ
Fulltext
7 ส่วนประสมการตลาดที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการเข้าชมงานแสดงสินค้าด้านธุรกิจสัตว์เลี้ยง ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
สืบพงษ์ สมิตทันต์ และ ประสพชัย พสุนนท์
Fulltext
8 การศึกษาวิเคราะห์ข้อผิดพลาดในการแปลข่าวภาษาจีนเป็นภาษาไทยของนักศึกษา สาขาวิชาภาษาจีนชั้นปีที่ 3 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
วีระชาติ ดวงมาลา
Fulltext
9 The Prediction of the English Reading Comprehension Ability of Thai Undergraduate Students Using Reading Strategies
Bubpha Setobol
Fulltext
10 อนาคตภาพของวิชาศึกษาทั่วไปในสถาบันอุดมศึกษาในทศวรรษหน้า (พ.ศ. 2558 - 2568)
วิมล เหมือนคิด ปิ่นกนก วงศ์ปิ่นเพ็ชร์ และ วันศิริ เจาตระกูล
Fulltext