วารสารศิลปศาสตร์ประยุกต์

    

 รูปภาพปก

ลำดับ ชื่อเรื่อง(ผู้แต่ง) ดาวน์โหลด
1 บทความความไว้วางใจในอิทธิพลระหว่างวัฒนธรรมองค์การกับผลการปฏิบัติงานผ่านการแบ่งปันความรู้ในองค์การของข้าราชการสังกัดรัฐสภา
ศิริวรรณ มนอัตระผดุง และ วิโรจน์ เจษฎาลักษณ์
Fulltext
2 การวิเคราะห์ความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจของอุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศไทย
อุทิศ พงศ์จิรวัฒนา และ จริยา ศรีทองแดง
Fulltext
3 การพัฒนารูปแบบการสร้างเสริมภาวะพฤฒิพลังของชมรมผู้สูงอายุไทย
ฐาณญา สมภู่ และ คณิต เขียววิชัย
Fulltext
4 The Level of Learner Autonomy of International Junior High School Students in Thailand
Pannapat Krarunpetch and Rosukhon Swatevachakul
Fulltext
5 ความผูกพันต่อองค์การของอาจารย์มหาวิทยาลัยไทย : ศึกษาเปรียบเทียบระหว่างมหาวิทยาลัยของรัฐ มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ และมหาวิทยาลัยเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร
ศิริวรรณ วิสุทธิรัตนกุล รวิภา ธรรมโชติ พงศภัค ตรีรัตนาเศรษฐ์ และ ประสารโชค ธุวะนุติ
Fulltext
6 ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติชายฝั่งทะเลของประชาชนในชุมชนวัดช่องลม ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
นํ้าผึ้ง นาพันธ์ และ จักรชัย สื่อประเสริฐสิทธิ์
Fulltext
7 The Study of Competency Gap of Graduate Students in Vocational Diploma Curriculum of Building Construction and the Construction Enterprises Requirements in Laos
Khammone Thiengchanthala Pairote Stirayakorn and Krich Sintanakul
Fulltext
8 การศึกษาสภาพปัจจุบันและความต้องการทำงานวิจัยของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
วรวุธ ปลื้มจิตร และ สักรินทร์ อยู่ผ่อง
Fulltext
9 ความสัมพันธ์ระหว่างการมีส่วนร่วมในการทำงานและความตั้งใจลาออกของพนักงานเจเนอเรชั่นวายในธุรกิจด้านพลังงาน
พรพิมล เดชปกครอง และ นนทิรัตน์ พัฒนภักดี
Fulltext
10 สุขภาพ กิจกรรมทางกาย และพฤติกรรมการออกกำลังกาย
เติมเพชร สุขคณาภิบาล
Fulltext