รายละเอียดข่าว

   คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในงาน KM Sharing Day 2562


 • คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ
  การประกวดโครงการวันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Km Sharing Day ครั้งที่ 6 
  วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 
  ณ ห้องประชุมเบญจรัตน์ อาคารนวมินทรราชินีราชินี 

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เติมเพชร สุขคณาภิบาล
  ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดการนำเสนอบนเวที ด้านการเรียนการสอน
  เรื่อง “การสร้างนิสัยการออกกำลังกายในนักศึกษา”

  อาจารย์ ดร.เยาวเรศ ธาราวุฒิ
  ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดการนำเสนอบอร์ดนิทรรศการ ด้านการเรียนการสอน
  เรื่อง “เทคนิคการเขียนบทความวิจัยภาษาอังกฤษในสายวิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยี และวิทยาศาสตร์”

 • วันที่ประชาสัมพันธ์ 14 พฤษภาคม 2562