รายละเอียดข่าว

   ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือกอาจารย์พิเศษ ด้านจิตวิทยา


 • ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือกอาจารย์พิเศษ ด้านจิตวิทยา
   

   ลำดับ     ชื่อ-นามสกุล                       

   1            นายกฤษณะ          เริงสูงเนิน             

   2            นางอังคณา           ศิริอำพันธ์กุล        

  3            นายธิปฏพณร์        ยิ้มประเสริฐ          

   4            นางสาวโสภิดา      นนศรีภักดี
   
  วันสอบสัมภาษณ์และสอบปฏิบัติการสอน : วันพุธที่ 29 พฤษภาคม 2562   เวลา 9.30 น. เป็นต้นไป
   
  สถานที่สอบ : ห้อง 403 ชั้น 4 อาคาร 46 คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
   
  หมายเหตุ : การสอบปฏิบัติการสอน ให้เลือกหัวข้อทางด้านจิตวิทยามา 1 หัวข้อ ใช้เวลา 10 นาที
   
   
 • วันที่ประชาสัมพันธ์ 28 พฤษภาคม 2562