รายละเอียดข่าว

   ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือกอาจารย์พิเศษ(รายชั่วโมง) ด้านพลศึกษา ภาควิชามนุษยศาสตร์ (สอนวิทยาเขตปราจีนบุรี)


 • ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือกอาจารย์พิเศษ(รายชั่วโมง)

  ด้านพลศึกษา ภาควิชามนุษยศาสตร์

  (สอนวิทยาเขตปราจีนบุรี)

   

  เวลาสอบ

  ลำดับ

  ชื่อ-นามสกุล

  9.00-9.30

  1

  นายวีรเทพ

  ชัยชนะ

  9.30-10.00

  2

  นายธงชัย

  นพสิง

  10.00-10.30

  3

  สุนิศา 

  โยธารส

   

                                                 

  วันสอบสัมภาษณ์และสอบปฏิบัติการสอน : วันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน 2562   เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป          

  สถานที่สอบ : ห้อง 415 ชั้น 4 อาคาร 46                                        

                    คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ                                          

  หมายเหตุ : การสอบปฏิบัติการสอน ให้เลือกหัวข้อทางวิชาลีลาศมา 1 จังหวะ ใช้เวลา 10 นาที            

 • วันที่ประชาสัมพันธ์ 5 มิถุนายน 2562