รายละเอียดข่าว

   กองบรรณาธิการวารสารวิชาการศิลปศาสตร์ประยุกต์ ขอเชิญชวนผู้สนใจเสนอบทความวิจัย บทความวิชาการ ทางด้านภาษา สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ลงพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการศิลปศาสตร์ประยุกต์ ซึ่งได้รับรองจากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) กลุ่มที่ 2 ผู้สนใจสามาร


  • กองบรรณาธิการวารสารวิชาการศิลปศาสตร์ประยุกต์ ขอเชิญชวนผู้สนใจเสนอบทความวิจัย บทความวิชาการ ทางด้านภาษา สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ลงพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการศิลปศาสตร์ประยุกต์ ซึ่งได้รับรองจากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) กลุ่มที่ 2 ผู้สนใจสามารถส่งบทความผ่านระบบวารสารออนไลน์ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

    คลิกดูรายละเอียดได้ที่ http://ojs.kmutnb.ac.th/index.php/faa/user/register

  • วันที่ประชาสัมพันธ์ 2 กันยายน 2562