รายละเอียดข่าว

   การตัดสินการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (LOGO) คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ


  • การตัดสินการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (LOGO) 
    คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ 
    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

    วันพุธที่ 2 ตุลาคม 2562 
    ณ ห้องประชุม A415 อาคาร 46A  คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์

  • วันที่ประชาสัมพันธ์ 30 กันยายน 2562