รายละเอียดข่าว

   หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเชิงธุรกิจและอุตสาหกรรม (E-MBIC) เปิดอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษ 4 หลักสูตร


 • คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ประชาสัมพันธ์ สำหรับผู้ต้องการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ (นักศึกษา บุคลากร และบุคคลภายนอก)

   

  หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเชิงธุรกิจและอุตสาหกรรม (E-MBIC) เปิดอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษ 4 หลักสูตร

   

  Course 1  English Conversation for Daily Life:  25 เม.ย. – 17 พ.ค. (ระยะเวลาอบรม 24 ชั่วโมง) สำหรับผู้ที่ต้องการพัฒนาทักษะการฟังพูดในชีวิตประจำวัน โดยเรียนกับผู้สอนชาวต่างชาติ - 2,000 บาท

  กลุ่มที่ 1 เรียนวันเสาร์-อาทิตย์ 9.00 - 12.00 น.

  กลุ่มที่ 2 เรียนวันเสาร์-อาทิตย์ 13.00 - 16.00 น.

   

  Course 2  English for Workplace: 25 เม.ย. – 17 พ.ค. (ระยะเวลาอบรม 24 ชั่วโมง) เน้นพัฒนาทักษะทั้ง 4 ได้แก่ ฟัง พูด อ่านและเขียน ในการทำงาน - 2,000 บาท

  กลุ่มที่ 1 เรียนวันเสาร์-อาทิตย์ 9.00 - 12.00 น.

  กลุ่มที่ 2 เรียนวันเสาร์-อาทิตย์ 13.00 - 16.00 น.

   

  Course 3  Basic Grammar: 25 เม.ย. – 17 พ.ค. (ระยะเวลาอบรม 24 ชั่วโมง) เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการปรับพื้นฐานไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญของการพัฒนาความสามารถทางภาษาอังกฤษ - 2,000 บาท

  กลุ่มที่ 1 เรียนวันเสาร์-อาทิตย์ 9.00 - 12.00 น.

  กลุ่มที่ 2 เรียนวันเสาร์-อาทิตย์ 13.00 - 16.00 น.

   

  Course 4  TOEIC Updates Preparation:  25 เม.ย. – 24 พ.ค. (ระยะเวลาอบรม 30 ชั่วโมง) เน้นการเตรียมพร้อมในการสอบ TOEIC Updates ซึ่งเป็น TOEIC ล่าสุดที่มีการปรับเนื้อหาและเริ่มทดสอบในปี 2563 เป็นครั้งแรก - 2,500 บาท

  กลุ่มที่ 1 เรียนวันเสาร์-อาทิตย์ 9.00 - 12.00 น.

  กลุ่มที่ 2 เรียนวนเสาร์-อาทิตย์ 13.00 - 16.00 น.

   

  (ทุกหลักสูตรจะได้รับหนังสือ เอกสาร โดยไม่ต้องชำระเงินเพิ่ม) หลังจากผ่านการอบรม ผู้เข้าอบรมทุกท่านจะได้รับประกาศนียบัตรจาก คณะศิลปศาสสตร์ประยุกต์ มจพ

   

  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ embic.training@gmail.com

   

  สมัครด่วนวันนี้ ที่ใบสมัครออนไลน์: https://forms.gle/FNCfsp8Z3dT7B4947

   

  #คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ #FAA #KMUTNB

  #มจพ. #มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

 • วันที่ประชาสัมพันธ์ 31 มกราคม 2563