รายละเอียดข่าว

   คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ ปิดสถานที่ชั่วคราวถึงวันที่ 30 เมษายน 2563 หรือตามประกาศของมหาวิทยาลัย ตาม ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง การปิดทำการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือเป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 2)


  • คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ ปิดสถานที่ชั่วคราวถึงวันที่ 30 เมษายน 2563 หรือตามประกาศของมหาวิทยาลัย ตาม ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง การปิดทำการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือเป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 2)

  • วันที่ประชาสัมพันธ์ 30 มีนาคม 2563