รายละเอียดข่าว

    มคอ.3 และ มคอ.5 รายวิชาศึกษาทั่วไป ปีการศึกษา 2562


  • รายวิชาศึกษาทั่วไป ภาคเรียนที่ 1/2562

    ภาควิชาภาษา มคอ.3 มคอ.5

    ภาควิชาสังคมศาสตร์ มคอ.3 มคอ.5

    ภาควิชามนุษยศาสตร์

     

    รายวิชาศึกษาทั่วไป ภาคเรียนที่ 2/2562

    ภาควิชาภาษา 

    ภาควิชาสังคมศาสตร์ มคอ.3 มคอ.5

    ภาควิชามนุษยศาสตร์

  • วันที่ประชาสัมพันธ์ 17 ธันวาคม 2563