รายละเอียดข่าว

   คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ ปิดสถานที่ชั่วคราวถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 หรือตามประกาศของมหาวิทยาลัย ตาม ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง การปิดทำการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือเป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 3)


  • คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ ปิดสถานที่ชั่วคราวถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 หรือตามประกาศของมหาวิทยาลัย ตาม ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง การปิดทำการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือเป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 3)

     

     

  • วันที่ประชาสัมพันธ์ 30 เมษายน 2563