รายละเอียดข่าว

   เชิญชวนคณาจารย์และผู้สนใจเข้าร่วมการเสวนาถ่ายทอดสด (LIVE) ผ่าน แอพพลิเคชั่น ZOOM หัวข้อ "การเขียนหนังสือ/ตำราเพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการ"


 • * ไม่เคยเขียนหนังสือ/ตำรา จะมีเทคนิคการเขียนอย่างไร เพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการให้สำเร็จ !!

  เชิญชวนคณาจารย์และผู้สนใจเข้าร่วมการเสวนาถ่ายทอดสด (LIVE) ผ่าน แอพพลิเคชั่น ZOOM

  * หัวข้อ "การเขียนหนังสือ/ตำราเพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการ"

  * โดยผู้ทรงคุณวุฒิจาก #คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ #มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

   - รองศาสตราจารย์ ดร.มานพ ชูนิล ผู้ทรงคุณวุฒิสาขาจิตวิทยา คณบดีคณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ อาจารย์ประจำภาควิชามนุษยศาสตร์

  - รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยะธิดา ช้างพึ่ง ผู้ทรงคุณวุฒิสาขาภาษาอังกฤษ อาจารย์ประจำภาควิชาภาษา

  - รองศาสตราจารย์ ดร.วรกมล วิเศษศรี ผู้ทรงคุณวุฒิสาขาบริหารธุรกิจ อาจารย์ประจำภาควิชาสังคมศาสตร์

  - ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.รวีวรรณ หวานชิด ผู้ดำเนินการเสวนา อาจารย์ประจำภาควิชาภาษา

  * วันพุธที่ 27 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.30 -15.00 น.

  ลงทะเบียนฟรี หากท่านสนใจโปรดรีบสมัคร จำกัดเพียง 100 ท่านเท่านั้น
  * ลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่
  http://wow.in.th/Njyr

  ปิดรับลงทะเบียนวันที่ 25 พฤษภาคม 2563

  * สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
  ผศ.ดร.สุนทรี ศักดิ์ศรี  soontaree.s@arts.kmutnb.ac.th
  คุณนภาอร เกษมจิต โทร. 082-7817933

 • วันที่ประชาสัมพันธ์ 7 พฤษภาคม 2563