รายละเอียดข่าว

    คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปฐมนิเทศออนไลน์ ประจำปีการศึกษา 2563 ในวันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2563 เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป


  •  คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปฐมนิเทศออนไลน์ ประจำปีการศึกษา 2563 ในวันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2563 เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป

  • วันที่ประชาสัมพันธ์ 22 มิถุนายน 2563