รายละเอียดข่าว

   โครงการสัมมนาคณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ เรื่อง “การจัดทำ Outcome-Based Education (OBE) ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา” วันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2563 เวลา 9.00 – 12.00 น.


 • ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาคณะศิลปศาสตร์ประยุกต์
   
  เรื่อง การจัดทำ Outcome-Based Education  (OBE) ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

  วิทยากรโดย 
  รองศาสตราจารย์ ดร.สุเมธ อ่ำชิต  
  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา  
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
   
  วันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2563 เวลา 9.00 – 12.00 น. 
   
  ณ ห้องประชุม A415 ชั้น 4 อาคาร 46A    
  และผ่าน Google Hangouts Meet

  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 
  คุณสมคิด ไขโพธิ์  โทร. 02-5552000 ต่อ 3524

 • วันที่ประชาสัมพันธ์ 15 กรกฎาคม 2563