รายละเอียดข่าว

   ขอแสดงความยินดีแด่ ศาสตราจารย์ ดร.มานพ ชูนิล คณบดีคณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ที่ได้รับการโปรดเกล้าฯให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ สาขาวิชาจิตวิทยา


  • วันที่ประชาสัมพันธ์ 8 กันยายน 2563