รายละเอียดข่าว

   ประชาสัมพันธ์


    1. กองบรรณาธิการขอแจ้งการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเผยแพร่วารสาร จากเดิมเผยแพร่วารสารเป็นรูปเล่ม  เปลี่ยนเป็น การเผยแพร่วารสารในรูปแบบวารสารอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้เริ่มตั้งแต่ ปีที่ 14 ฉบับที่ 1 เป็นต้นไป
    2. ปิดรับบทความปีที่ 13 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2563) เนื่องจากได้รับบทความครบตามจำนวนแล้ว
    3. เปิดรับการส่งบทความปีที่ 14 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2564)
    4. ตั้งแต่ 31 สิงหาคม 2563 วารสารฯ มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดพิมพ์ต้นฉบับบทความเพื่อตีพิมพ์ลงวารสาร เช่น การจัดพิมพ์เดิมจาก 2 คอลัมน์เป็น 1 คอลัมน์ ขอให้ผู้สนใจดาวน์โหลดคำแนะนำในการเตรียมบทความได้ทาง  Author Guidelines และจะต้องจัดพิมพ์ตามรูปแบบที่กำหนดไว้ หากพบว่าผู้สนใจไม่ได้ดำเนินการตามที่กำหนด กองบรรณาธิการจะแจ้งให้ท่านแก้ไขจนกว่าจะถูกต้องสมบูรณ์จึงจะนำบทความเข้าสู่กระบวนการพิจารณากลั่นกรองต่อไป
  • วันที่ประชาสัมพันธ์ 9 กันยายน 2563