คณะผู้บริหาร


...

Asst. Prof. Dr.Soontaree Saksri

รองคณบดีฝ่ายบริหาร


...

Dr.Watcharee Paisart

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ


...

Assoc. Prof. Dr.Pinkanok Wongpinpech

รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา