บุคลากรสำนักงานคณบดี

...

Ruxkanathaworn Rerkchana

หัวหน้าสำนักงานคณบดี

อีเมล์ :
ruxkanathaworn.r@arts.kmutnb.ac.th

...

Somkid Khaipo

หัวหน้างานบริหารและธุรการ

อีเมล์ :
nuengkhusko@gmail.com

...

Visut Krajangpol

งานบริหารและธุรการ

อีเมล์ :
visut.k@arts.kmutnb.ac.th

...

Sawai Khama

งานบริหารและธุรการ

อีเมล์ :
sawai.k@arts.kmutnb.ac.th

...

Pattama Thohirun

งานบริหารและธุรการ

อีเมล์ :
etd.9615@gmail.com

...

Prasit Malai

งานบริหารและธุรการ

อีเมล์ :
prasit.m@arts.kmutnb.ac.th

...

Umaporn Choomnak

งานคลังและพัสดุ

อีเมล์ :
umaporn.c@arts.kmutnb.ac.th

...

Phonpen Rakchuchuen

หัวหน้างานคลังและพัสดุ

อีเมล์ :
phonpen.r@arts.kmutnb.ac.th

...

Chaiwat Paungsuk

งานคลังและพัสดุ

อีเมล์ :
chai3838@hotmail.com

...

Pornpirom Kaewmeesaeng

หัวหน้างานบริการการศึกษา

อีเมล์ :
pornpirom.k@arts.kmutnb.ac.th

...

Rachaya Siriin

งานบริการการศึกษา

อีเมล์ :
noot.rachaya@gmail.com

...

Nittaya Harnoranlert

งานบริการการศึกษา

อีเมล์ :
nittaya.h@arts.kmutnb.ac.th

...

Sarita Suwansansak

งานบริการการศึกษา

อีเมล์ :
sarita.s@arts.kmutnb.ac.th

...

Nitirat Suvankasa

งานบริการการศึกษา

เบอร์โทร :
3538
อีเมล์ :
nitirat.s@arts.kmutnb.ac.th
ห้องพัก :
อาคาร 46 ห้อง A301

...

Napaorn Kasemjit

งานบริการการศึกษา

อีเมล์ :
napaorn.puii@gmail.com

...

Sirionpim Sanhajantra

หัวหน้างานนโยบายและแผน

อีเมล์ :
sirionpim.s@arts.kmutnb.ac.th

...

Wansiri Chaotragool

หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา

อีเมล์ :
wansiri.c@arts.kmutnb.ac.th

...

Nipaporn Thamchuchaowarat

นักวิชาการเงินและบัญชี

อีเมล์ :
nipaporn.t@arts.kmutnb.ac.th