รายละเอียดหลักสูตรปริญญาโท

ลำดับ ชื่อหลักสูตร ดาวน์โหลด
1 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสือสารเชิงธุรกิจและอุตสาหกรรม (MBIC) Download
2 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและทรัพยากรมนุษย์ (X-MBR) Download
3 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การปรับปรุง พ.ศ. 2559 มคอ.2 Download
4 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการแปลเพื่อการศึกษาและธุรกิจ(MTEB) Download
5 แนะนำ หลักสูตร สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ (ปริญญาโท และ ปริญญาเอก) Download
6 ประมาณการค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร (ภาคปกติ) Download
7 ประมาณการค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร (ภาคพิเศษ) Download
8 รายละเอียดหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) Download
9 ขั้นตอนการจัดทำวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์กา Download
10 ขั้นตอนการจัดทำสารนิพนธ์ สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ Download
11 มคอ. 3 ภาคการศึกษาที่ 1/2560 (สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ) Download
12 มคอ. 3 ภาคการศึกษาที่ 2/2560 (สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ Download
13 รายนามอาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ Download
14 ปรัชญาและผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ (MIOP) Download
15 มคอ.3 ภาคการศึกษาที่ 1/2561 (สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ) Download
16 มคอ.3 ป.โท จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ 1-2561_2 Download