งานบริการการศึกษา

ปฏิทินการศึกษา
ขบวนวิชาประจำภาคเรียน
ตารางสอน
ตารางสอบ
งานทะเบียนนักศึกษา
ตรวจสอบผลคำร้อง
CURRICULA
การวิจัย

งานบริการวิชาการสู่สังคม

อบรม / สัมมนา
บรรยายพิเศษ
บริการวิชาการของบุคลากร
รายงานการนำเสนอผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ

งานประกันคุณภาพการศึกษา

รายงานประจำปี

แบบประเมินออนไลน์

คุณพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์มากเพียงใด?
 
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
กิจกรรม / ทัศนศึกษา / สัมมนา PDF Print E-mail

 

โครงการศึกษาศิลปวัฒนธรรม ณ วัดปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร จังหวัดนครปฐม และวัดเพชรสมุทรวรมหาวิหาร
(วัดบ้านแหลม) จังหวัดสมุทรสงคราม

 

โครงการศึกษาศิลปวัฒนธรรม จังหวัดปราจีนบุรี

 

โครงงานเรื่อง ฝรั่งกุฎีจีนขนมไทยเชื้อสายโปรตุเกส

 

โครงงานเรื่อง ตามรอยโอ่งมังกร

 

โครงการสัมมนาคณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ ปี 2552

 

การบรรยายพิเศษ เรื่อง การจัดการความรู้

 

ประมวลภาพกิจกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหน่วยงาน ระหว่างวันที่ 25-26 สิงหาคม 2551
กิจกรรม "วันเข้าพรรษา" คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์
สัมมนาคณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ เรื่อง ศิลปศาสตร์ประยุกต์กับก้าวใหม่ ของการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับ
 • วันที่ 12 พ.ค. 2551
 • วันที่ 13-14 พ.ค. 2551
 • คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย วันที่ 6 พ.ค. 2551
  งานประกวดพระเจดีย์ทราย 2551 สืบสานวัฒนธรรมไทย ประเพณีสงกรานต์ ณ มจพ.
  และพิธีสรงน้ำพระพุทธชินราชเนื่องในประเพณีสงกรานต์
  ระหว่างวันที่ 10-11 เม.ย. 2551
  โครงการ ศึกษาดูงาน ณ The Chinese University of Hong Kong และศึกษาวัฒนธรรม ของฮ่องกง
  ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 25-27 มี.ค. 2551
  งานคืนสู้เหย้าชาวจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ ครั้งที่ 1 วันที่ 8 มีนาคม 2551
  รับปริญญาบัตร ปี 50 วันที่ 22 ก.พ. 2551
  จัดซุ้มรับปริญญา ปี 50 วันที่ 12 ก.พ. 2551
  โครงการทดสอบภาษาอังกฤษ (Standardized English Proficiency Test)
  วันที่ 1 ธ.ค. 2550
  ศึกษาดูงานในสายสนับสนุนวิชาการ วันที่ 30 พ.ย. 2550
  ลอยกระทง ประดู่แดง 50 วันที่ 22 พ.ย. 2550
  โครงการศึกษาดูงาน และสัมมานา SMIOP 2550 ระหว่างวันที่ 17-18 พ.ย. 2550
  การบรรยายและเสวนาเรื่อง การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม
  (Intercultural Communication) วันที่ 14 พ.ย. 2550
  โครงการศึกษาดูงาน บ.บิทไว้ส์ (ประเทศไทย) จำกัด วันที่ 10 ม.ค. 2552
  โครงการศึกษาดูงานประเทศสาธารณรัฐเกาหลี (ปูซาล-โซล) วันที่ 28 ม.ค. - 1ก.พ. 52
  โครงการบรรยายพิเศษให้แก่บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการเรื่อง "การจัดการความรู้ (KM)
  วันที่ 11 ก.พ. 2552
  โครงการ Dancing Night วันที่ 13 ก.พ. 2552
  การประชุมความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
  และ Fern University in Hagen วันที่ 20 ก.พ. 2552
  ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของคณะศิลปศาสตร์ประยุกต์
 • วันที่ 25 ต.ค. 2550
 • วันที่ 26 ต.ค. 2550
 • Last Updated on Monday, 09 May 2011 19:55