รายละเอียดหลักสูตรปริญญาเอก

ลำดับ ชื่อหลักสูตร ดาวน์โหลด
1 OBE 5 ภาคการศึกษาที่ 2/2563 สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ (DIOP) Download
2 OBE 3 ภาคการศึกษาที่ 2/2563 สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ (DIOP) Download
3 OBE 3 ภาคการศึกษาที่ 1/2563 สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ (DIOP) Download
4 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ (DIOP) Download
5 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ ปรับปรุง พ.ศ. 2558 ( DIOP 2557 มคอ.2 ) Download
6 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2558) Download
7 ประมาณการค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร (ภาคปกติ) Download
8 ประมาณการค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร (ภาคพิเศษ) Download
9 รายละเอียดหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2558) Download
10 ขั้นตอนการจัดทำวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ Download
11 มคอ. 3 ภาคการศึกษาที่ 2/60 (สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ) Download
12 รายนามอาจารย์ประจำหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ Download
13 ปรัชญาและผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ (DIOP) Download
14 มคอ. 3 ภาคการศึกษาที่ 1/2561 (สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ) Download
15 มคอ. 3 ภาคการศึกษาที่ 1/2561 (สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ) Download
16 มคอ.3 ป.เอก จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ 1-2561 Download
17 มคอ.3 ป.เอก จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ 2-2561 Download
18 OBE 5 ภาคการศึกษาที่ 1/2563 สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ (DIOP) Download
19 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) Download