รายละเอียดหลักสูตรปริญญาเอก

ลำดับ ชื่อหลักสูตร ดาวน์โหลด
1 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ (DIOP) Download
2 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ ปรับปรุง พ.ศ. 2558 ( DIOP 2557 มคอ.2 ) Download
3 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2558) Download
4 ประมาณการค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร (ภาคปกติ) Download
5 ประมาณการค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร (ภาคพิเศษ) Download
6 รายละเอียดหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2558) Download
7 ขั้นตอนการจัดทำวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ Download
8 มคอ. 3 ภาคการศึกษาที่ 2/60 (สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ) Download
9 รายนามอาจารย์ประจำหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ Download
10 ปรัชญาและผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ (DIOP) Download
11 มคอ. 3 ภาคการศึกษาที่ 1/2561 (สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ) Download
12 มคอ. 3 ภาคการศึกษาที่ 1/2561 (สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ) Download
13 มคอ.3 ป.เอก จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ 1-2561 Download
14 มคอ.3 ป.เอก จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ 2-2561 Download