ภาพกิจกรรม

   KM Shaing Day: KMUTNB 4.0


  • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จัดวันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ KM Shaing Day: KMUTNB 4.0 ซึ่งได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งวันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM Sharing Day)ได้จัดขึ้นมาเป็นครั้งที่ 4 เพื่อเป็นเวทีในการแสดงผลงานแชร์ความรู้ประสบการณ์และเทคนิคใหม่ๆในการทำงานของบุคลากรเพื่อถ่ายทอดให้แก่กันเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนความรู้ใหม่ ภายในงานมีกิจกรรมการนำเสนอผลงานทั้งที่เป็นโปสเตอร์ และนำเสนอบนเวที โดยมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกร่วมเป็นกรรมการตัดสิน พร้อมทั้งมอบใบประกาศและเงินรางวัล ซึ่งได้มีผู้ส่งผลงานและเข้าร่วมกิจกรรมจากหน่วยงานต่างๆ ทั้ง มจพ. กรุงเทพฯ มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรีและมจพ.วิทยาเขตระยอง ณ หอประชุมเบญจรัตน์ อาคารนวมินทรราชีนี วันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน 2560