ภาพกิจกรรม

   โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการผอนคลายในการทํางานสําหรับบุคลากร สายสนับสนุนวิชาการ


  • โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการผอนคลายในการทํางานสําหรับบุคลากร สายสนับสนุนวิชาการ  

    ระหวางวันที่ 25 – 26 กรกฎาคม 2560 

     ณ.ภาลัยรีสอรทแมกลอง จังหวัดสมุทรสงคราม