ภาพกิจกรรม

   โครงการ เสวนาปรับปรุงและพัฒนาระเบียบการดำเนินการวิจัย


  • โครงการ เสวนาปรับปรุงและพัฒนาระเบียบการดำเนินการวิจัย

    เรื่อง หลักเกณฑ์ ระเบียบ และขั้นตอนการขอทุนสนับสนุนการดำเนินการวิจัย

    ในวันอังคารที่ 18 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.00 น. – 16.00 น.

    ณ ห้องประชุม 415 ชั้น 4 คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์