ภาพกิจกรรม

   การประชุมความร่วมมือทางวิชาการ ด้านการเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายและการเมือง คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์


 • การประชุมความร่วมมือทางวิชาการ
  ด้านการเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายและการเมือง
  คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์

   

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือและโรงเรียนกฎหมายและการเมือง
  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

  วันพุธที่ 6 มีนาคม 2562
  ณ ห้องประชุม 415 คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ