ภาพกิจกรรม

   โครงการเสวนาปรับปรุงและพัฒนาระเบียบการดำเนินการวิจัย


 • โครงการ "การนำวารสารศิลปศาสตร์ประยุกต์เข้าสู่ระบบวารสารอิเล็กทรอนิกส์" 
  เพื่อพัฒนาวารสารของคณะฯ เข้าสู่ TCI กลุ่ม 1 โดยมีคณาจารย์กองบรรณาธิการและเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลวารสารคณะศิลปศาสตร์ประยุกต์เข้าร่วมโครงการ

  วิทยากร
   คุณธีติมา ไชยกิจ 
  จากกองส่งเสริมวิชาการ ชั้น 9 สำนักงานอธิการบดี

  วันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2562 
  ณ ห้องประชุม 322 ชั้น 3 อาคาร 46 คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์