ภาพกิจกรรม

    โครงการซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านอัคคีภัย


  • เรียนเชิญบุคคลากรคณะศิลปศาสตร์ประยุกต์

    เขัาร่วม โครงการซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านอัคคีภัย

    วันพุธที่ 17 มิถุนายน 2558

    ณ ห้องประชุม 415 และลานจอดรถหน้าคณะศิลปศาสตร์ประยุกต์