ภาพกิจกรรม

   โครงการพัฒนาสื่อการเรียนรู้แบบพึ่งตนเอง


  •     คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์
    ฝ่ายการเรียนรู้แบบพึ่งตนเอง ศูนย์วิจัยและพัฒนาทางศิลปศาสตร์ประยุกต์
    โครงการพัฒนาสื่อการเรียนรู้แบบพึ่งตนเอง

    ในวันที่ 7 กรกฎาคม 2558 เวลา 9.00-16.00 น.         

        ณ ห้องประชุม 415 ชั้น 4 อาคารคณะศิลปศาสตร์ประยุกต์