ภาพกิจกรรม

   โครงการฝึกอบรม การคิดเชิงวิเคราะห์และการตัดสินใจอย่างเป็นระบบ


  • คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์

    ภาควิชามนุษยศาสตร์  จัดโดย สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ

    โครงการฝึกอบรม การคิดเชิงวิเคราะห์และการตัดสินใจอย่างเป็นระบบ

    วันที่ 27 พฤศจิกายน  2558  เวลา 09.00 - 15.00 น.

    ณ ห้องประชุม 415ชั้น 4  คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์