ภาพกิจกรรม

   โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร พัฒาทักษะภาษาอ้งกฤษเพี่อเตรียมสอบโทอิค (TOEIC) รุ่นที่ 1


  • โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ  หลักสูตร  พัฒาทักษะภาษาอ้งกฤษเพี่อเตรียมสอบโทอิค (TOEIC)  รุ่นที่ 1

    จัดอบรมที่ มจพ. กรุงเทมหานคร  ห้องเรียน 21011 อาคารนวมินทรราชินี

    ระหว่างวันที่ 15 กุมภาพันธ์ - 21 มีนาคม  2559  เวลา  17.00 - 20.00 น