ภาพกิจกรรม

   การเตรียมพร้อมการสมัครงานและสัมภาษณ์งานเป็นภาษาอังกฤษ รุ่นที่ 1


  • การเตรียมพร้อมการสมัครงานและสัมภาษณ์งานเป็นภาษาอังกฤษ  รุ่นที่ 1

    จัดอบรมที่ มจพ. กรุงเทมหานคร  ห้องเรียน 11113 อาคารนวมินทรราชินี

    ระหว่างวันที่ 29 กุมภาพันธ์ - 3 มีนาคม  2559  เวลา  17.00 - 20.00 น