ภาพกิจกรรม

   โครงการเสวนาถอดบทเรียนความสำเร็จ เรื่อง การขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกระดับชาติ


  •  เรื่อง การขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกระดับชาติ

    วันพุธที่ 27 เมษายน 2559

    เวลา 13.00-15.00 น.

    ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคาร 46 คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์