ภาพกิจกรรม

   โครงการจัดรายการวิทยุ Cool English with S-E-MBIC


  • โครงการจัดรายการวิทยุ Cool English with S-E-MBIC

    93.25 MHz K- RADIO สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา มจพ ชั้น 6 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

    เริ่มต้น  เมษายน  สิ้นสุด พฤษภาคม 255