ภาพกิจกรรม

   Big Cleaning Day (5 ส.)


  • Big Cleaning Day (5 ส.)

    วันที่ 22 กรกฎาคม 2559 จึงขอเรียนแจ้งคณาจารย์ทุกท่านร่วมกัน 5 ส.

    (สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ สร้างนิสัย)