วารสารศิลปศาสตร์ประยุกต์

    

 รูปภาพปก

ลำดับ ชื่อเรื่อง(ผู้แต่ง) ดาวน์โหลด
1 การวิเคราะห์กลวิธีการแปลบทความทางการศึกษาจากภาษาจีนเป็นภาษาไทย: กรณีศึกษาการจัดการเรียนการสอนภาษาจีน
พรรณทิพา จันทร์เพ็ง และ คณิศร ธีระวิทย์
Fulltext
2 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค CIRC เพื่อพัฒนาทักษะการอ่าน และการเขียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
กิตติยาพร สุทโธ
Fulltext
3 A Documentary Review of Theoretical and Practical Elements for the Development of English Speaking Skills Among Thai University Students
Songyut Akkakoson
Fulltext
4 ความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการการรับรู้ของผู้บริโภคกับคุณค่าแบรนด์ : กรณีศึกษาการตลาดแบบยั่งยืนของร้านกาแฟคาเฟ่อเมซอน
ชื่นจิตต์ แจ้งเจนกิจ
Fulltext
5 การพยากรณ์ราคายางแผ่นดิบคุณภาพดีด้วยวิธีบอกซ์-เจนกินส์
พิชญาภรณ์ ตวงกิจกูล และ อรรถพล สืบพงศกร
Fulltext
6 Some Findings from Open Budget Survey: Promoting Transparency for Supreme Audit Institution
Sutthi Suntharanurak Pitikhun Nilthanom Pattarawarin Boonchoo Sutthida Paiboon Phongsawat Maneewong and Pimlapas Somla
Fulltext
7 ปัจจัยด้านคุณภาพและทุนสังคมที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการเรียนรู้ทางไกล สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
อัญชลิกา เฟื่องฟุ้ง ภัทราวดี มากมี และ ปริญญา เรืองทิพย์
Fulltext
8 ผลการใช้ชุดกิจกรรมแนะแนวเพื่อพัฒนาความฉลาดทางดิจิทัลของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาลเขาท่าพระ จังหวัดชัยนาท
ณัชชารีย์ ธนัสจิรพัฒน์ และ จิระสุข สุขสวัสดิ์
Fulltext
9 การประเมินผลของกิจกรรมการพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ ภายใต้โครงการยกระดับขีดความสามารถอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ ปีงบประมาณ 2553-2554
สุมาลี สันติพลวุฒิ และ กมลนัทธ์ มีถาวร
Fulltext
10 อิทธิพลการปฏิสัมพันธ์แบบกึ่งมีส่วนร่วมทางสังคม ที่มีผลต่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
รุจฬ์สวัตต์ ครองภูมินทร์
Fulltext