บุคลากรภาควิชาสังคมศาสตร์

...

Asst. Prof. Dr.Orasa Tuntiyawongsa

หัวหน้าภาควิชาสังคมศาสตร์

อีเมล์ :
torasa22@hotmail.com

...

Assoc. Prof. Dr.Sakarin Yuphong

อาจารย์

อีเมล์ :
skr@kmutnb.ac.th

...

Asst. Prof. Dr.Suwattana Thepchit

อาจารย์

อีเมล์ :
ajsuwat@yahoo.com

...

Asst. Prof. Dr.Kamonnat Meetaworn

อาจารย์

อีเมล์ :
kamonnatm@hotmail.com

...

Dr.Wisontheera Mettanont

อาจารย์

อีเมล์ :
wisontheera.m@arts.kmutnb.ac.th

...

Asst. Prof. Dr.Worawut Plumchit

อาจารย์

อีเมล์ :
worawut.p@arts.kmutnb.ac.th

...

Asst. Prof. Dr.Part  Sungkaew

อาจารย์

อีเมล์ :
part.s@arts.kmutnb.ac.th

...

Asst. Prof. Dr.Kewalin Mali

อาจารย์

อีเมล์ :
vosga@hotmail.com