รายละเอียดข่าว

   มคอ.3 และ มคอ.5 รายวิชาศึกษาทั่วไป ปีการศึกษา 2561


 • รายวิชาศึกษาทั่วไป ภาคเรียนที่ 1/2561

  ภาควิชาภาษา 

  ภาควิชาสังคมศาสตร์  มคอ.3  มคอ.5

  ภาควิชามนุษยศาสตร์

   

  รายวิชาศึกษาทั่วไป ภาคเรียนที่ 2/2561

  ภาควิชาภาษา 

  ภาควิชาสังคมศาสตร์ มคอ.3 มคอ.5

  ภาควิชามนุษยศาสตร์

 • วันที่ประชาสัมพันธ์ 21 เมษายน 2563