รายละเอียดข่าว

   กำหนดการสรรหากรรมการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทผู้แทนสายวิชาการและประเภทผู้แทนสายสนับสนุนวิชาการ วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 – 14.00 น. แบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Google Form


  • วันที่ประชาสัมพันธ์ 19 พฤศจิกายน 2564