ติดต่อเรา

คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
1518 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ
กรุงเทพฯ 10800

แฟ็กซ์ : 02-587-2096
โทร : 02-555-2000 ต่อตามกลุ่มงาน
กลุ่มงานบริหารและพัฒนาบุคลากร  โทร 3524

กลุ่มงานอาคารสถานที่และยานพาหนะ โทร 3524

กลุ่มงานบริการการศึกษา โทร 3537

กลุ่มงานคลังและพัสดุ โทร 3534, 3506

กลุ่มงานนโยบายและแผน 3508

กลุ่มงานประกันคุณภาพการศึกษา โทร 3507

หน่วยส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย โทร 3507

Facebook :   ศิลปศาสตร์ประยุกต์ มจพ. :Faculty of Applied Arts Kmutnb