ติดต่อเรา

คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
1518 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ
กรุงเทพฯ 10800
โทร : 02-555-2000 # 3542
แฟ็กซ์ : 02-587-2096
อีเมล์ : ruxkanathaworn.r@arts.kmutnb.ac.th

Facebook :   ศิลปศาสตร์ประยุกต์ มจพ. :Faculty of Applied Arts Kmutnb