การจัดการความรู้

ลำดับ ชื่อเรื่อง ดาวน์โหลด
1 แผนการจัดการความรู้ประจำปีการศึกษา 2557 Download
2 รายงานผลการจัดการความรู้ประจำปีการศึกษา 2557 Download
3 เทคนิคการสอนวิชาศึกษาทั่วไปในรูปแบบโครงงาน (Project - based Learning) อย่าง มจพ
4 โครงการจัดการความรู้ด้านบริหารจัดการ เรื่อง การใช้ Google Apps
5 โครงการเพิ่มองค์ความรู้ด้านการเรียนการสอนและการวิจัย เรื่อง บริหารองค์ความรู้จากการวิจัยเข้าสู่ชั้นเรียนได้อย่างไร
6 แผนการจัดการความรู้คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ ปีการศึกษา 2558 Download
7 รายงานแผนจัดการความรู้ปีการศึกษา 2558 Download
8 แผนการจัดการความรู้คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ ปีการศึกษา 2559 Download
9 รายงานแผนจัดการความรู้ปีการศึกษา 2559 Download
10 แผนการจัดการความรู้คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ ปีการศึกษา 2560 Download
11 รายงานแผนจัดการความรู้ปีการศึกษา 2560 Download
12 แผนการจัดการความรู้คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ ปีการศึกษา 2561 Download
13 รายงานแผนจัดการความรู้ปีการศึกษา 2561 Download