รายวิชาศึกษาทั่วไป

ภาควิชาภาษา
ภาควิชามนุษยศาสตร์
ภาควิชาสังคมศาสตร์
วิชาเลือกแยกตามกลุ่ม.