การจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการภาษาอังกฤษเพื่อการทำงานในสำนักงาน สำหรับบุคลากรสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา