ขอเชิญบุคลากรคณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ เข้าร่วมโครงการสัมมนา การเสวนา เรื่อง หลักเกณฑ์การให้บริการวิชาการและการจัดสรรรายได้จากการรับงานบริการวิชาการ วันพุธที่ 29 มิถุนายน 2565 เวลา 12.45 - 16.00 น. ผ่านแอพพลิเคชั่น Zoom

ขอเชิญบุคลากรคณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ เข้าร่วมโครงการสัมมนา
การเสวนา เรื่อง หลักเกณฑ์การให้บริการวิชาการและการจัดสรรรายได้จากการรับงานบริการวิชาการ

วันพุธที่ 29 มิถุนายน 2565 เวลา 12.45 - 16.00 น. ผ่านแอพพลิเคชั่น Zoom  

วิทยากร :
คุณนิติกร นิตยาชิต  ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน มจพ.

คุณรุ่งทิพย์  ฮุนตระกูล  ผู้อำนวยการกองกฎหมาย มจพ.

คุณสาธิมา ชลศิริ  นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ กองคลัง มจพ.

ผู้ดำเนินรายการ:  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลนัทธ์ มีถาวร
อาจารย์ประจำภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ มจพ.

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม คุณปัทมา  โต๊ะหิรัญ เบอร์โทรติดต่อภายใน. 3524

Topic: สัมมนาคณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ 2565
Time: Jun 29, 2022 12:30 PM Bangkok

Join Zoom Meeting
https://zoom.us/j/91643838086?pwd=ZTdBczBIbk9tMkJuNVZyV0pMVDRtZz09

Meeting ID: 916 4383 8086
Passcode: 965456