ขอเชิญบุคลากรส่งแบบเสนอโครงการวิจัยคณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ ประจำปีงบประมาณ 2564

- แบบฟอร์ม การจัดทำเล่มวิจัยฉบับสมบูรณ์ คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ PDF

- ขอเชิญบุคลากรส่งแบบเสนอโครงการวิจัยคณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ (ขยายเวลาครั้งที่ 1) ประจำปีงบประมาณ 2563 PDF

- ประกาศคณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ เรื่อง ทุนสนับสนุนการวิจัย PDF

- ประกาศคณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ เรื่อง ทุนสนับสนุนการวิจัย (เพิ่มเติม) 2563 PDF

- มติที่ประชุม คกก.วิจัย ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2562 เรื่อง (ร่าง) ประกาศคณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ เรื่อง ทุนสนับสนุนการวิจัย (แก้ไขเพิ่มเติม) PDF

- มติที่ประชุม คกก.วิจัย ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2562 เรื่องการส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์เกินเวลาที่กำหนดตามสัญญาการรับเงินทุนอุดหนุนการวิจัย คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ PDF

- แบบเสนอโครงการวิจัย ปีงบประมาณ 64 (ไทย) DOCX    PDF

- แบบเสนอโครงการวิจัย ปีงบประมาณ 64 (อังกฤษ) DOCX   PDF

- ขยายเวลาส่งแบบเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนวิจัยคณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ ปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 1 PDF

- ขอเชิญบุคลากรส่งแบบเสนอโครงการวิจัยคณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ (ขยายเวลาครั้งที่ 1) ประจำปีงบประมาณ 2563 PDF