ขอเรียนเชิญนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ เข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ ประจำปีการศึกษา 2565

.