ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร. มานพ ชูนิล ในโอกาสได้รับประกาศเกียรติคุณ "บุคคลเกียรติยศ มจพ."

คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร. มานพ ชูนิล ในโอกาสได้รับประกาศเกียรติคุณ "บุคคลเกียรติยศ มจพ." เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566

 

 

 

#คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์

#มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

#FAA

#KMUTNB