ทุนภายนอก

เรื่อง เชิญเข้าร่วมเสนองานจ้างที่ปรึกษา

เรื่อง เชิญชวนที่ปรึกษายื่นข้อเสนอ จัดจ้างที่ปรึกษาโครงการสร้างนวัตกรรมอุตสาหกรรมอาหารและอุตสาหกรรมการเกษตรแปรรูปสู่ตลาดโลกในพื้นที่ภาคกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่มงานประชุมและนำเสนอผลงานวิจัย

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเผลแพร่ประชาสัมพันธ์ระบบรับรองคุณภาพคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติทางศิลปศาสตร์ประยุกต์ ครั้งที่ 8 และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติทางศิลปศาสตร์ประยุกต์ ครั้งที่ 2

เรื่อง ขอเชิญชวนยื่นข้อเสนอ โครงการพัฒนาการจัดทำประเภทมาตรฐานอุตสาหกรรม (ประเทศไทย) โดยวิธีคัดเลือก

เรื่อง ขอเชิญชวนยื่นข้อเสนอโครงการพัฒนาการจัดทำประเภทมาตรฐานอาชีพ (ประเทศไทย) โดยวิธีคัดเลือก

เรื่อง ขอเชิญยื่นข้อเสนอที่ปรึกษาโครงการประเมิณระบบสาระสนบเทศสำนักงานพัฒนาเศษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)

เรื่อง ขอเชิญส่งข้อเสนอคุณภาพและราคาเพื่อใช้ในการพิจารณาคัดเลือกที่ปรึกษา โครงการเตรียมความพร้อมและสร้างความเข้าใจรูปแบบการใช้มาตรการบริษัทจัดการพลังงาน (ESCO) สำหรับหน่วยงานภาครัฐ

เรื่อง ขอเชิญส่งบทความและร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ สาขามนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2562

เรื่อง ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการ สร้างนักวิจัยใหม่ (ลูกไก่) รุ่นที่ 7

เรื่อง ขอเชิญส่งผลงานและเข้าร่วมประชุมวิชาการ เครือข่ายนวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ 2019

เรื่อง ขอเชิญเข้ายื่นข้อเสนอการจ้างที่ปรึกษาโครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมผลิตเครื่องจักรกลและโลหะการโดยวิธีคัดเลือก

เรื่อง ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานอบรมสัมมนา Education ICT Forum 2019

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์บุคลากรเข้าร่วมเป็นผู้เชี่ยวชาญด้าน Internet of Thing (IOT)

เรื่อง ขอยื่นข้อเสนอทางด้านเทคนิคและด้านราคา โครงการศึกษาความสำคัญของการเรียนรู้ทักษะการขับขี่รถจักรยานยนต์และการพัฒนาหลักสูตรการอบรมขับขี่รถจักรยานยนต์ที่ปลอดภัย

เรื่อง ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้าร่วมประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2562

เรื่อง สมาคมส่งเสริมการวิจัย ขอเชิญส่งบุคลกรเข้าฝึกอบรม

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง ขอเชิญส่งข้อเสนอโครงการวิจัย ภายใต้โครงการทดสอบการให้บริการโทรคมนาคมไร้สายในระบบ 5G 

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) เรื่อง ขอเชิญเข้ายื่นข้อเสนอการจ้างที่ปรึกษาโครงการทบทวนมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพการผังเมือง โดยวอธีคัดเลือก

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เรื่อง การเปิดรับสมุครทุนพัฒนาองค์ความรู้ใหม่เพื่อตอบสนองอุตสาหกรรมเป้าหมาย ประเภท ทุนส่งเสริมโครงการนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2563 

สำนักงานงบประมาณ เรื่อง ขอเชิญให้เข้าร่วมยื่นข้อเสนอเป็นที่ปรึกษาโครงการจ้างที่ปรึกษาวิเคราะห์และออกแบบระบบการจัดการ งบประมาณอิเล็กทรอนิกส์ (New e-Budgetin) แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร โดยวิธีคัดเลือกล

- TTSF เรื่อง ขอเชิญสมัครเพื่อรับทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 26 พ.ศ. 2562

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เรื่อง ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรมในประเด็นสำคัญของประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2563

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เรื่อง ประกาศรับทุนพัฒนาบุคลากรและการวิจัยเพื่อฐานทางวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2563

เรื่อง วช. การรับสมัครทุนเเลกเปลี่ยนนักวิจัย ประจำปี 2561 ภายใต้โครงการความร่วมมือทางวิชาการทางด้านสังคมศาสตร์ระหว่าง ไทย-อินเดีย (NRCT-ICSSR)

เรื่อง สกว. ประชาสัมพันธ์โครงการ การพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ผ่าน Multi Mentoring System

เรื่อง การรับสมัครทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัย 2561 ภายใต้โครงการความร่วมมือวิชาการทางด้านสังคมศาสตร์ระหว่าง ไทย-อิเดีย (NRCT-ICSSR)

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์แหล่งทุนการศึกษาภายนอก

เรื่อง ขอให้เสนอโครงการวิจัย

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับข้อเสนอการวิจัยแผนงานเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ตามทิศทางยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม ประเภทบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2562

เรื่อง ทุนอุดหนุนการวิจัยร่วม (Joint Research Program) ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง ไทย-ญี่ปุ่น (NRCT-JSPS) ประจำปี 2561 (FY2019)

สวก. ขอประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครข้อเสนอการวิจัย ทุนนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาพื้นที่ (ปีที่ 2)

เรื่อง สวทช. ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ทุนนักวิจัยแกนนำ ประจำปี 2561

เรื่อง ขอความร่วมมือในการเผยแพร่ประกาศทุนวิจัย

สกว. เรื่อง ขอความร่วมมือในการเผยแพร่ประกาศทุนวิจัย

เรื่อง ประชาสัมพันธ์การให้ทุนอุดหนุนโครงการวิจัยและวิทยานิพนธ์ ประจำปีงบประมาณ 2562

เรื่อง วช. ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัย ปีงบประมาณ 2561 แผนงานพลังงานทดแทน ภายใต้โครงการความร่วมมือระหว่างไทย-จีน

เรื่อง สกว. ขอความอนุเคราะห์ในการประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย

เรื่อง สมศ. ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ส่งข้อเสนอโครงการวิจัยสำหรับนักวิจัยและวิชาการ

เรื่อง การสมัครรับทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) รุ่นที่ 21

เรื่อง ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ สหวิทยาการเอเชียอาคเนย์ 2561

เรื่อง สำนักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพ (สสส.) ขอเชิญร่วมเสนอ โครงการพัฒนาวิชาการยาเสพติด

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครทุน โครงการพัฒนาเครือข่ายวิจัยนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ 2561 (สกว)

เรื่อง ขอความร่วมมือในการเผยแพร่ประกาศทุนวิจัย  ทุนส่งเสริมการวิจัยภาคอุตสาหกรรม

เรื่อง ขอความร่วมมือในการเผยแพร่ประกาศทุนวิจัย ทุน Industry Academia Partnership Programme (IAPP) ภายใต้โครงการ Newton Fund 2017_2018

เรื่อง ขอความร่วมมือในการเผยแพร่ประกาศทุนวิจัย ทุนนักวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม IRF ช่องทาง Talent Mobility

เรื่อง ขอความร่วมมือในการเผยแพร่ประกาศทุนวิจัย ทุนนักวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม IRF

เรื่อง ขอความร่วมมือในการเผยแพร่ประกาศทุนวิจัย ทุนวิจัยและนวัตกรรมเพื่อกิจการขนาดเล็กและขนาดย่อม

- การเปิดรับสมัคร ทุน คปก. ต่อยอด รุ่นที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2561

เรื่อง ทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้นตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการด้านสังคมศาสตร์ระหว่างไทย - จีน (NRCT-CASS) ประจำปี 2561

เรื่อง ขอเชิญร่วมส่งบทความในการประชุมวิชาการและสัมมนาระดับนานาชาติ "Gracious Hospitality & Tourism International Conference 2017"