รณรงค์ลดปริมาณการใช้กระดาษ และหันมาใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการปฏิบัติงาน

รณรงค์ลดปริมาณการใช้กระดาษ และหันมาใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการปฏิบัติงาน

วัตถุประสงค์
- เพื่อลดกระดาษในสำนักงาน และการจัดทำเล่มเอกสารการประชุม
- เพื่อเป็นแนวปฏิบัติการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาช่วยงาน
- เพื่อให้บุคลากรสร้างจิตสำนึกในการใช้วัสดุอุปกรณ์สำนักงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดอย่างต่อเนื่องในระยะยาว

 


#ลดการใช้กระดาษ
#ใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการปฏิบัติงาน
#FAA
#KMUTNB
#ศิลปศาสตร์ประยุกต์
#มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ