หลักเกณฑ์ การให้ทุนสนับสนุนงานวิจัยและนำเสนอผลงานวิจัย คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์

- มติที่ประชุมคณะกรรมการประจำส่วนงานวิชาการคณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ ในราวประชุม ครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันพุธที่ 9 มีนาคม 2565 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินสมนาคุณการเขียนบทความวิจัย บทความปริทัศน์ และบทในหลังสือที่ได้รับการตีพิมพ์

- ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วย การกำกับดูแลการวิจัยในมนุษย์ พ.ศ. 2565

ประกาศคณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ เรื่อง ทุนสนับสนุนการวิจัย

ประกาศคณะศิลปศาสตร์ประยุกต์  เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนอุดหนุนเพื่อไปนำเสนอผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ

- ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินสมนาคุณการเขียนบทความวิจัย บทความปริทัศน์ และบทในหนังสือที่ได้รับการตีพิมพ์

มติที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาเงินทุนวิจัยและนำเสนอผลงานวิจัย ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2558