OBE 3 และ OBE 5 รายวิชาศึกษาทั่วไป ปีการศึกษา 2564

    รายวิชาศึกษาทั่วไป ภาคเรียนที่ 1/2564

    ภาควิชาภาษา OBE 3  OBE 5

    ภาควิชาสังคมศาสตร์ OBE 3  OBE 5

    ภาควิชามนุษยศาสตร์ OBE 3  OBE 5

     

    รายวิชาศึกษาทั่วไป ภาคเรียนที่ 2/2564

    ภาควิชาภาษา OBE 3  OBE5

    ภาควิชาสังคมศาสตร์ OBE 3  OBE5

    ภาควิชามนุษยศาสตร์ OBE 3  OBE 5